தேவையற்ற Google Search-இல் இருந்து குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றுவது ?

தேவையற்ற Google Search-இல் இருந்து குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றுவது?